Fair Trade Centrum s.r.o., IČ 27664139, se sídlem V Olšinách 889/40, Praha 10, 100 00 (dále jen Fairtrademarket.cz), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů e-shopem Fairtrademarket.cz.

Fairtrademarket.cz zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Fairtrademarket.cz zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ a GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Jsou shromažďovány pouze údaje, které se nám zákazníci rozhodnou poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (fakturace), tyto informace získáváme od zákazníku přímo například skrze registrační formulář.

Automaticky jsou zaznamenávány různé informace o tom, jakým způsobem jsou používány služby Fairtrademarket.cz, k čemuž jsou využity například soubory cookie. Tyto mimo jiné umožňují analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat služby Fairtrademarket.cz. Tyto data jsou anonymní.

Základní účely zpracování osobních údajů Fairtrademarket.cz:

  • jsou použity pro splnění zákonných povinností (fakturace, monitorování distribuce potravin), závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.
  • účetní a daňové účely;
  • vedení zákaznické evidence.

Fairtrademarket.cz nevyužívá přímý marketing a e-mailingové kampaně. E-mailové adresy zákazníků a registrovaných uživatelů používá pouze pro zaslání nejnutnějších informací týkajících se provozu e-shopu, a to velice výjimečně, pouze na základě prokazatelně uděleného souhlasu (zaškrtávací pole v registračním formuláři). Pro aktuální informace a informace o novinkách je možné sledovat naše Facebookové stránky, případně sekci Novinky.

 

Rozsah zpracování osobních údajů Fairtrademarket.cz:

Fairtrademarket.cz zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
  • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
  • další dobrovolné údaje uvedené zákazníkem v registračním/objednávkovém formuláři

 

Zpracovatelé a příjemci:

Fairtrademarket.cz  zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Hlavními zpracovateli jsou přepravci doručující zásilky a poskytovatel e-shopového řešení. Se všemi Zpracovateli má Fairtrademarket.cz řádně uzavřenou Zpracovatelskou smlouvu a jsou vázáni dodržovat veškerou platnou legislativu týkající se ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Fairtrademarket.cz poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Fairtrademarket.cz provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat Fairtrademarket.cz o vysvětlení;
  • požadovat, aby Fairtrademarket.cz nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Fairtrademarket.cz vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Fairtrademarket.cz a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

V Praze dne 24.5. 2018.


Najdete nás i na MALL.CZ